طرح مدرسه ی امید

ارسال بخشنامه ها ، فرمها و دستورالعملها و دريافت وپیشنهادات ونظرات جهت برگزاري آزمونهاي مدرسه ی اميد

بودجه بندی متوسطه درمرحله اول طرح مدرسه امید

                                     

                                                        بسمه تعالي

               جدول بودجه بندي آزمون مرحله اول ، دروس پايه اول متوسطه

                                                سال تحصيلي (90-89)

رديف

نام دروس

حجم دروس تعیین شده ( از ... تا ... )

1

دين و زندگي (1)

درس اول ، دوم ، سوم و چهارم

2

زبان فارسي(1)

از درس اول تا پايان درس ششم (شكل هاي زبان)

3

ادبيات فارسي(1)

از درس اول تا پايان درس چهارم (مير علم دار)

4

عربي(1)

ازصفحه (1) تا (30)

5

زبان خارجي (1)

از اول تا آخر صفحه 30- تا پايان تمرين writing2

6

فيزيك (1) و آزمايشگاه

تا ابتداي مبحث گرما

7

شيمي(1) و آزمايشگاه

تا صفحه 24(تا سر اكسيژن موجود و اكسيژن مورد نياز)

8

مطالعات اجتماعي

از صفحه(2) تا صفحه (36) تا سر درس(ارتباط نظامهاي اجتماعي با يكديگر)

9

علوم زيستي و بهداشت

فصل اول و دوم

10

رياضي (1)

از ابتداي كتاب تا سر فصل سوم(توان رساني و ريشه گيري)

 

                                                دبیرخانه طرح مدرسه امید

                                                            بسمه تعالي

         جدول بودجه بندي آزمون مرحله اول، دروس پايه دوم علوم تجربی ، علوم ریاضی  

                                                  سال تحصيلي (90-89)

رديف

نام دروس

حجم دروس تعیین شده ( از ... تا ... )

1

دين وزندگي (2)

درس اول ، دوم، سوم و چهارم

2

زبان فارسي(2)

از درس اول تا پايان درس ششم(خط و نوشتار)

3

ادبيات فارسي(2)

از درس اول تا پايان درس پنجم(كباب غاز)

4

عربي(2)

از صفحه (1) تا صفحه 34

5

زبان خارجي (2)

از اول كتاب تا وسط صفحه 18 تا اول speak out

6

فيزيك (2) و آزمايشگاه

تا شروع حركت يكنواخت

7

شيمي(2) و آزمايشگاه

تا صفحه 21(تا سر مدل كوانتومي اتم)

8

رياضي(2)

از ابتداي كتاب تا وارون يك رابطه صفحه(41)

9

هندسه (1)

از ابتداي كتاب تا سر متوازي الاضلاع صفحه (28)

10

زيست شناسي  (1)و آز

فصل اول و دوم تا سر ساختار غشاهاي سلولي براي كاري كه انجام مي دهند مناسب است.

11

جغرافياي عمومي

از درس اول تا پايان درس سوم

12

آمار و مدلسازي

از ابتداي كتاب تا سر فصل پنجم نمودارها

                       دبیرخانه طرح مدرسه امید

 

                                                                    بسمه تعالي

                 جدول بودجه بندي آزمون مرحله اول ، دروس پايه دوم ادبيات

                               سال تحصيلي (90-89)

رديف

نام دروس

حجم دروس تعیین شده ( از ... تا ... )

1

دين وزندگي (2)

درس اول ، دوم، سوم و چهارم

2

زبان فارسي(2)

از درس اول تا پايان درس ششم(خط و نوشتار)

3

ادبيات فارسي(2)

از درس اول تا پايان درس پنجم(كباب غاز)

4

عربي(2)

از صفحه (1) تا صفحه(51)

5

زبان خارجي (2)

از اول كتاب تا وسط صفحه 18 تا اول speak out

6

آمار و مدلسازي

از ابتداي كتاب تا سر فصل پنجم

7

جامعه شناسي (1)

از صفحه(12) تا ص(33) از درس 1 تا پايان درس 4

8

اقتصاد

از صفحه (1) تا سر صفحه (56) (اشنايي با برخي نهادهاي اقتصادي)

9

تاريخ ايران و جهان (1)

تا آخر درس 5 صفحه (52)

10

تاريخ ادبيات ايران و جهان(1)

از درس اول تا پايان درس ششم(دقيقي در راه احياي حماسه ي ملي)

11

جغرافيا(1)

از درس اول تا پايان درس سوم

                دبیرخانه طرح مدرسه امید

 

                                                         بسمه تعالي

جدول بودجه بندي آزمون مرحله اول ،  دروس پايه سوم علوم تجربی ، علوم ریاضی

                            سال تحصيلي (90-89)

 

رديف

نام دروس

حجم دروس تعیین شده ( از ... تا ... )

1

دين وزندگي (3)

درس اول ، دوم، سوم و چهارم

2

زبان فارسي(3)

از ابتداي كتاب تا پايان درس پنجم

3

ادبيات فارسي(3)

از ابتداي كتاب تا پايان درس پنجم

4

زبان خارجي (3)

از اول كتاب تا صفحه 25- تا اول True-False

5

عربي(3)

از صفحه(1) تا صفحه (25)

6

فيزيك (3) و آزمايشگاه(رياضي)

از ابتداي كتاب تا ابتداي فصل دوم

7

فيزيك (3) و آزمايشگاه(تجربي)

از ابتداي كتاب تا ابتداي فصل دوم

8

شيمي(3) و آزمايشگاه

از ابتداي كتاب تا صفحه(23)(ابتداي درصد خلوص مواد)

9

جبر و احتمال

از ابتداي كتاب تا سر فصل (2)صفحه(34)

10

هندسه (2)

از ابتداي كتاب تا ترسيم با خط كش و پرگار صفحه (38)

11

حسابان

تا سر معادلات گويا و عبارات اصم

12

رياضي (3)(تجربي)

از ابتداي كتاب تا سر تابع چند ضابطه اي صفحه 39

13

زيست شناسي(2) و آز

فصل اول و دوم

14

زمين شناسي

از صفحه يك تا ابتداي صفحه 30

15

تاريخ معاصر

تا آخر درس پنجم صفحه 59

16

آمار و مدلسازي

از ابتداي كتاب تا سر فصل پنجم نمودارها

                       دبیرخانه طرح مدرسه امید

                                                                 بسمه تعالي

              جدول بودجه بندي مرحله اول، آزمون دروس پايه سوم ادبيات

                               سال تحصيلي (90-89)

رديف

نام دروس

حجم دروس تعیین شده ( از ... تا ... )

1

دين وزندگي (3)

درس اول ، دوم، سوم و چهارم

2

زبان فارسي تخصصي

از اول تا پايان درس ششم

3

ادبيات فارسي تخصصي

از اول تا پايان درس ششم

4

زبان خارجي (3)

از اول كتاب تا وسط صفحه 25- تا اول True-False

5

عربي(3)تخصصي

از صفحه (1) تا صفحه(46)

6

رياضي علوم انساني

از ابتداي كتاب تا رسم نمودار تابع صفحه(26)

7

تاريخ ادبيات ايران و جهان(2)

از اول تا پايان درس پنجم صفحه (48)

8

جغرافيا(2)

از درس اول تا پايان صفحه (46)

9

جامعه شناسي (2)

از صفحه (4) تا صفحه (45) تا سر درس (ما به عنوان ايراني خود را با چه روايتي مي شناسيم)

10

روانشناسي

فصل اول صفحه (1) تا صفحه(30)

11

تاريخ ايران وجهان(2)

تا آخر درس ششم صفحه (63)

12

آرايه هاي ادبي

از اول تا پايان درس ششم

13

فلسفه ومنطق

فلسفه تا صفحه15 تا سر بخش دوم

منطق تا صفحه 25 تا سر درس پنجم

                                               دبیرخانه طرح مدرسه امید

              
+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:2  توسط دبيرخانه مدرسه ي اميد  |